kalashnikov-ai-weapon-2

One of the weapons unveiled by the Kalashnikov Group. Image: Kalashnikov Group

One of the weapons systems unveiled by the Kalashnikov Group. Image: Kalashnikov Group