kalashnikov-ai-weapon-3

One of the weapons unveiled by the Kalashnikov Group. Image: Kalashnikov Group

One of the weapons unveiled by the Kalashnikov Group. Image: Kalashnikov Group